Bạn không có sản phẩm nào trong danh sách yêu thích.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN KIÊM HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI 

(Dành cho Đơn vị cung cấp)

Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn do Công ty cổ phần BĐS Hướng Việt sở hữu, hoạt động và duy trì. (“Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn”), là một sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các sản phẩm Bất động sản cho Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm phù hợp từ các đơn vị cung cấp (“Đơn vị cung cấp”). Đây là kênh giúp Đơn vị cung cấp đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với Khách hàng và giúp Khách hàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm của các Đơn vị cung cấp phù hợp. Unlockdreamhome.com.vn là nơi cung cấp môi trường hữu ích, đa dạng cho cả Đơn vị cung cấp và Khách hàng.

Việc mở tài khoản và đăng ký trở thành Đơn vị cung cấp trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn và xác nhận đồng ý Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này theo quy định tại khoản 10.3 thể hiện việc Đơn vị cung cấp chấp nhận (i) trở thành đối tác của OCB; (ii) đồng ý để OCB sử dụng, cung cấp cho bên thứ ba các hoạt động, thông tin do Đơn vị cung cấp cung cấp thực hiện, cung cấp trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn..

Ngân Hàng TMCP Phương Đông (“OCB”) có thể thay đổi, bổ sung các điều khoản điều kiện từng thời điểm sau khi thông báo trước cho Đơn vị cung cấp ít nhất một (01) ngày tính đến ngày hiệu lực. Đơn vị cung cấp có trách nhiệm tìm hiểu phiên Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới mới nhất được công bố tại Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn. Khi Đơn vị cung cấp tiếp tục sử dụng Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sau khi các thay đổi về Quy Chế có hiệu lực, có nghĩa là Đơn vị cung cấp chấp nhận với những thay đổi đó.

Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này, cùng với các Chương trình chi hoa hồng môi giới và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm, các thỏa thuận, thông báo khác giữa OCB và Đơn vị cung cấp liên quan đến việc hợp tác mội giới các sản phẩm, dịch vụ của OCB tạo thành một hợp đồng thống nhất, ràng buộc pháp lý giữa Đơn vị cung cấp và OCB.

1. Định nghĩa:

1.1. Chương trình chi hoa hồng môi giới: là các Chương trình do OCB ban hành từng thời kỳ, trong đó quy định về việc chi trả phí hoa hồng cho các cá nhân/ tổ chức môi giới nhằm phát triển sản phẩm tài chính, dịch vụ của OCB (sau đây gọi là “Chương Trình”). OCB có quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào Chương trình. Các nội dung thay đổi sẽ thông báo chính thức tới Đơn vị cung cấp trước thời thời gian áp dụng ít nhất là bảy (07) ngày tính đến ngày áp dụng.

1.2. Sản phẩm: là các sản phẩm áp dụng chương trình chi hoa hồng môi giới do OCB ban hành từng thời kỳ và được áp dụng cho Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

1.3. Khách hàng: là cá nhân/ tổ chức có nhu cầu vay mua vốn của OCB đồng thời được tư vấn, giới thiệu và triển khai thông qua Đơn vị cung cấp.

1.4. Đơn vị cung cấp: Là cá nhân, tổ chức có nhu cầu tạo tài khoản và đăng tin mua bán, chuyển nhượng, giao dịch khác và quảng bá Bất Động Sản trên Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn.

1.5. Giao dịch thành công là việc Khách hàng, thông qua sự giới thiệu của Đơn vị cung cấp, thực hiện giao dịch với OCB và đáp ứng các điều kiện được OCB quy định tại Chương trình từng thời kỳ. Đối với sản phẩm vay, giao dịch thành công khi Khách hàng giao kết hợp đồng cho vay, đồng thời OCB thực hiện giải ngân thành công khoản vay của khách hàng.

2. Quy định chung

2.1. Đơn vị cung cấp đồng ý tìm kiếm và giới thiệu khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của OCB.

2.2. Đơn vị cung cấp đồng ý thực hiện hoạt động môi giới sản phẩm, dịch vụ cho OCB nhằm hỗ trợ OCB nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo quy định của OCB.

2.3. OCB thanh toán Hoa hồng Môi giới cho Đơn vị cung cấp theo quy định tại Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này và Chương trình đối với các giao dịch thành công từ Khách hàng mà đơn vị cung cấp giới thiệu đến OCB.

2.4. Đơn vị cung cấp đồng ý chia sẻ thông tin liên quan tới các bất động sản do Đơn vị cung cấp thực hiên môi giới với OCB và khách hàng của OCB nhằm mục tiêu hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay tìm kiếm được bất động sản phù hợp.

3. Hoa hồng môi giới

3.1. Mức hoa hồng môi giới:

3.1.1 Mức Hoa hồng môi giới do OCB chi trả cho Đơn vị cung cấp căn cứ quy định tại Chương trình trong từng thời kỳ và quy định của pháp luật tại thời điểm chi trả.

3.1.2 Mức hoa hồng môi giới từng thời kỳ được quy định tại các Chương trình do OCB ban hành từng thời kỳ và được thông báo bằng một trong các phương thức được quy định tại Điều 7 Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

3.1.3 Mức hoa hồng môi giới là toàn bộ các khoản OCB có trách nhiệm chi trả cho Đơn vị cung cấp đối với các Giao dịch thành công. Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm đối với mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thực hiện môi giới. 

3.2. Phương thức và tiến độ thanh toán:

3.2.1. Việc ghi nhận giao dịch thành công và phương thức thanh toán cụ thể theo quy định của OCB từng thời kỳ.

3.2.2. OCB thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị cung cấp mở tại OCB theo thông tin Đơn vị cung cấp cung cấp trực tiếp cho Đơn vị kinh doanh phụ trách khoản vay của khách hàng hoặc phương thức khác được OCB quy định chi tiết tại Chương trình.

i. Đồng tiền thanh toán là bằng đồng Việt Nam (VNĐ).

ii. Thời hạn thanh toán được xác định cụ thể tại Chương trình mà OCB thông báo cho Đơn vị cung cấp theo phương thức quy định tại điều 7 của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

iii. Trong trường hợp nếu ngày chuyển khoản này là ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Nhà nước thì ngày OCB thanh toán cho Đơn vị cung cấp sẽ là ngày làm việc kế tiếp.

iv. Trường hợp khách hàng do Đơn vị cung cấp giới thiệu đến OCB có giao dịch thành công phát sinh trong tháng trước mà Đơn vị cung cấp chưa nhận được chi phí hoa hồng môi giới thì sẽ được OCB thanh toán trong tháng tiếp theo.

3.3. Nghĩa vụ nộp thuế:

3.3.1. Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, nghĩa vụ tài chính và các chi phí khác (nếu có) theo quy định pháp luật phát sinh từ khoản thu nhập hoa hồng môi giới của Đơn vị cung cấp được OCB chi trả.

3.3.2. Đơn vị cung cấp đồng ý để OCB trích phí hoa hồng môi giới mà Đơn vị cung cấp được nhận và thay mặt Đơn vị cung cấp nộp lại các khoản thuế phát sinh từ thu nhập của Đơn vị cung cấp (nếu có) trước khi chi trả cho Đơn vị cung cấp.

4. Quyền và nghĩa vụ của OCB

4.1. Quyền của OCB :

4.1.1. Yêu cầu Đơn vị cung cấp tuân thủ các quy định của OCB trong tiếp cận khách hàng nhằm tạo hình ảnh tốt cho OCB.

4.1.2. Không bị ảnh hưởng bởi kết quả môi giới, OCB có quyền từ chối thanh toán hoa hồng môi giới trong trường hợp:

i. Đơn vị cung cấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các yêu cầu của hoạt động môi giới quy định tại Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

ii. Đơn vị cung cấp vi phạm quy định của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này hoặc các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động môi giới.

iii. Đơn vị cung cấp có dấu hiệu gian lận, trục lợi.

4.1.3. OCB được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với:

i. Các tranh chấp của Đơn vị cung cấp và khách hàng do Đơn vị cung cấp giới thiệu và/hoặc với bên thứ 3 khác (nếu có).

ii. Các hoạt động tìm kiếm, tiếp cận và giới thiệu khách hàng của Đơn vị cung cấp khi thực hiện Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

iii. Trong trường hợp xuất hiện các yếu tố khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của OCB.

4.1.4. Đơn phương chấm dứt hợp tác và khởi kiện Đơn vị cung cấp yêu cầu bồi thường thiệt hại các chi phí nhân sự đã bỏ ra, các chi phí phải trả với bên thứ ba (nếu có) và các thiệt hại khác phát sinh khi Đơn vị cung cấp vi phạm các điều khoản của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này gây thiệt hại cho OCB. 

4.1.5. OCB có quyền, tùy theo quyết định của mình, đơn phương chấm dứt hợp tác với Đơn vị cung cấp trong trường hợp trong vòng 03 tháng liên tiếp, đơn vị cung cấp không giới thiệu được khách hàng đến tham gia giao dịch tại OCB hoặc không có Giao dịch thành công.

4.1.6. Tùy từng trường hợp cụ thể, OCB có quyền giảm trừ hoa hồng, thực hiện các thủ tục khiếu nại, khiếu kiện, đòi bồi thường trong các trường hợp Đơn vị cung cấp tiếp thị thiếu trung thực, không cung cấp đầy đủ/chính xác thông tin cho khách hàng dẫn đến việc khách hàng phàn nàn, khiếu nại, khiếu kiện khi sử dụng sản phẩm dịch vụ, cũng như các trường hợp Đơn vị cung cấp làm lộ bí mật kinh doanh xâm hại/làm ảnh hưởng/tổn hại đến uy tín, thương hiệu của OCB.

4.1.7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

4.2. Nghĩa vụ của OCB

4.2.1. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và cập nhật các thông tin thay đổi (nếu có) liên quan tới Chương trình cho Đơn vị cung cấp theo nội dung quy định tại Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

4.2.2. Thanh toán phí hoa hồng môi giới đầy đủ cho Đơn vị cung cấp khi phát sinh Giao dịch thành công từ Khách hàng do Đơn vị cung cấp giới thiệu đến với OCB theo các điều khoản của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

4.2.3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và của OCB để giao dịch với Khách hàng do Đơn vị cung cấp giới thiệu đến nếu các Khách hàng này đáp ứng đủ điều kiện của Chương trình.

4.2.4. Cung cấp danh sách và thông tin giao dịch thành công của Khách hàng (do Đơn vị cung cấp giới thiệu cho OCB) khi Đơn vị cung cấp yêu cầu để kiểm tra, đối chiếu số liệu phát sinh và chỉ cung cấp duy nhất 01 lần vào mỗi cuối Chương Trình.

4.2.5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

5. Quyền và nghĩa vụ của Đơn vị cung cấp

5.1. Quyền của Đơn vị cung cấp:

5.1.1. Yêu cầu OCB cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Đơn vị cung cấp thực hiện công việc theo Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này hoặc theo từng Chương Trình được thông báo và quy định như trong điều 7.

5.1.2. Yêu cầu OCB thanh toán phí hoa hồng môi giới khi phát sinh giao dịch thành công từ khách hàng do Đơn vị cung cấp giới thiệu với OCB theo quy định tại Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

5.1.3. Yêu cầu OCB cung cấp danh sách và thông tin Giao dịch thành công của Khách hàng do Đơn vị cung cấp giới thiệu đến OCB để Đơn vị cung cấp đối chiếu, kiểm tra số liệu về chi phí hoa hồng môi giới mà Đơn vị cung cấp được nhận khi thực hiện Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.Phạm vi cung cấp thông tin được giới hạn trong phạm vi Khách Hàng cho phép OCB cung cấp và phù hợp với quy định của pháp luật từng thời kỳ

5.1.4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

5.2. Nghĩa vụ của Đơn vị cung cấp:

5.2.1. Xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu của OCB để OCB có cơ sở thanh toán chi phí hoa hồng môi giới cho Đơn vị cung cấp bao gồm:

5.2.1.1. Đơn vị cung cấp là Tổ chức: Bản sao Giấy Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (Có đối chiếu bản gốc từ Đơn vị kinh doanh OCB phụ trách khoản vay).

5.2.1.2. Đơn vị cung cấp là Cá nhân:

i. Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực (Có đối chiếu bản gốc từ Đơn vị kinh doanh OCB phụ trách khoản vay);

ii. Bản sao giấy tờ chứng minh nơi công tác còn hiệu lực (Hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm/Hợp đồng cộng tác viên/Thỏa thuận lao động/Xác nhận công tác/Thỏa thuận công tác hoặc Chứng từ tương đương khác).

5.2.2. Tuân thủ các quy định của OCB trong việc tiếp cận khách hàng theo các nội dung quy định tại Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

5.2.3. Trường hợp Đơn vị cung cấp là cá nhân môi giới, Đơn vị cung cấp cam kết có đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự và tự nguyện giao kết hợp đồng với OCB.

5.2.4. Không được ủy quyền cho người khác thực hiện thay công việc nếu chưa được sự đồng ý của OCB.

5.2.5. Thông báo ngay cho OCB về việc các thông tin, tài liệu không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc theo Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này và/hoặc theo Chương Trình được thông báo theo quy định tại điều 7 của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

5.2.6. Bảo quản và giao trả lại toàn bộ các tài liệu, phương tiện được giao (nếu có) khi hoàn thành việc môi giới và/hoặc khi Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này chấm dứt.

5.2.7. Chịu các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình tiếp cận, tìm kiếm và giới thiệu khách hàng cho OCB.

5.2.8. Bồi thường thiệt hại cho OCB trong trường hợp:

i. Nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu mà OCB đã giao cho Đơn vị cung cấp để Đơn vị cung cấp thực hiện công việc, và/hoặc;

ii. Có hành vi, lời nói làm ảnh hưởng đến khách hàng và/hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu của OCB trên thị trường.

5.2.9. Bồi thường toàn bộ thiệt hại (trực tiếp và gián tiếp) cho OCB, các chi phí OCB phải trả cho bên thứ ba (nếu có), các chi phí nhân sự và các chi phí phục vụ việc khởi kiện khi Đơn vị cung cấp vi phạm các nội dung trong Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

5.2.10. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của Khách hàng do mình giới thiệu.

5.2.11. Đơn vị cung cấp không được thu tiền từ Khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào. Trường hợp OCB có căn cứ hợp lý cho rằng Đơn vị cung cấp thu tiền của Khách hàng, OCB có quyền trừ thu nhập tương ứng của Đơn vị cung cấp đối với khoản Đơn vị cung cấp đã thu từ Khách hàng, chấm dứt hợp tác và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, giảm thiểu, bồi hoàn các thiệt hại cho OCB, Khách hàng và các bên liên quan.

5.2.12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

6. Cam kết của đơn vị cung cấp:

6.1. Đơn vị cung cấp hiểu rằng Đơn vị cung cấp không được OCB thuê để đảm nhận bất kỳ chức năng nào theo sự ủy quyền của OCB hay thực hiện nhiệm vụ, công việc của một người lao động tại OCB hoặc một tổ chức được OCB ủy quyền, vì vậy, Đơn vị cung cấp cam kết:

i. Không được nhân danh, đại diện OCB tham gia giao dịch với khách hàng, đối tác khác.

ii. Không được thay mặt OCB hứa hẹn, gợi ý các quyền và lợi ích phát sinh, các chính sách ưu đãi với Khách hàng, đối tác khác; tư vấn nghiệp vụ tài chính ngân hàng khi Khách hàng tham gia giao dịch, sử dụng dịch vụ tại OCB gây thiệt hại đến OCB.

iii. Đơn vị cung cấp không được xem là bên được ủy thác của OCB để thực hiện bất kỳ dịch vụ nào với Khách hàng mang danh nghĩa là OCB.

6.2. Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này không phải là Hợp đồng lao động giữa Đơn vị cung cấp và OCB (trong trường hợp Đơn vị cung cấp là một cá nhân), nên không làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật lao động của OCB đối với Đơn vị cung cấp. Đơn vị cung cấp không có quyền yêu cầu OCB phải đóng các chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho Đơn vị cung cấp và/hoặc yêu cầu OCB thực hiện bất kỳ các khoản trợ cấp, các chính sách tài chính và/hoặc áp dụng các chính sách ưu đãi dành cho nhân viên OCB khi Đơn vị cung cấp thực hiện công việc theo Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

6.3. Đơn vị cung cấp cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến việc cộng tác với OCB. Thời hạn bảo mật thông tin không phụ thuộc vào hiệu lực của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này, Việc bảo mật thông tin được quy định bao gồm nhưng không giới hạn các loại thông tin, tài liệu sau:

i. Thông tin về khách hàng, đối tác;

ii. Nội dung, thông tin, tài liệu, các quy định hướng dẫn của Chương trình, bí quyết kinh doanh, quy trình, quy định nội bộ, các thông tin liên quan đến hoạt động của OCB;

iii. Các thông tin của OCB mà trong quá trình thực hiện công việc Đơn vị cung cấp có được;

iv. Các nội dung, điều khoản của  Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

6.4. Trường hợp Đơn vị cung cấp là tổ chức, Đơn vị cung cấp cam kết có đầy đủ tư cách pháp lý và nhận được các chấp thuận cần thiết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này theo quy định của pháp luật.

6.5. Trường hợp Đơn vị cung cấp là cá nhân, Đơn vị cung cấp cam kết có đầy đủ tư cách pháp lý, năng lực hành vi dân sự, và tư nguyện hợp tác với OCB theo Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

6.6. Đơn vị cung cấp cam kết không có tiền án, tiền sự, các hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật (áp dụng đối với trường hợp Đơn vị cung cấp là tổ chức).

6.7. Cam kết chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luậtnếu vi phạm và/hoặc thực hiện không đúng và/hoặc thực hiện không đầy đủ bất cứ cam kết, nội dung nào trong Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

7. Phương thức thông báo chương trình

7.1. Chương trình, các Quy định, Quy trình liên quan tới hoạt động chi trả hoa hồng môi giới có thể thay đổi theo từng thời kỳ, tùy thuộc vào nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ và định hướng kinh doanh của OCB. Các thông tin về Chương trình, Quy  định, Quy trình sẽ được OCB thông báo cho Đơn vị cung cấp và Đơn vị cung cấp được coi là đã nhận được khi OCB, từ địa chỉ/email/số điện thoại nội bộ/website (theo thông tin tại mục 7.3) của OCB thực hiện, thông báo bằng một trong các hình thức sau:

i. Thư điện tử (Email) đến địa chỉ email của Đơn vị cung cấp do Đơn vị cung cấp đăng ký trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

ii. Tin nhắn SMS/ thông báo qua điện thoại mà Đơn vị cung cấp đăng ký trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

iii. Các thông báo về Chương Trình mà OCB ban hành trên website.

7.2. Tất cả các thông tin do OCB gửi đến Đơn vị cung cấp theo phương thức trên có hiệu lực kể từ ngày được gửi. Đơn vị cung cấp xem như đã nhận được thông báo và đã hiểu rõ về nội dung Chương Trình cụ thể khi OCB gửi đến Đơn vị cung cấp theo các hình thức trên hoặc khi Đơn vị cung cấp giới thiệu khách hàng đến giao dịch với OCB theo các Chương Trình quy định.

7.3. Thông tin Địa chỉ/email/Số điện thoại nội bộ của OCB:

- Địa chỉ: 41 & 45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Email: dvkh@ocb.com.vn

- Điện thoại: (84-8) 38 220 960; Hotline: 1800 6678

- Website: www.ocb.com.vn

8. Tính riêng rẽ

Trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) được bất kỳ tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào khác xác định là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó sẽ, trong phạm vi yêu cầu, được xem như không tạo thành một phần của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này, và hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản khác của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu một điều khoản trong Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) được xác định là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ áp dụng với sự thay đổi tối thiểu cần thiết để điều khoản đó trở thành hợp pháp, có hiệu lực và có thể thực thi. 

9. Chấm dứt

9.1. Trường hợp một bên vi phạm Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này, Bên bị vi phạm có quyền chấm dứt hợp tác ngay khi phát hiện vi phạm mà không cần báo trước cho bên kia. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Bên vi phạm cho Bên bị vi phạm không phụ thuộc vào việc chấm dứt hợp tác giữa các bên.

9.2. Mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

10. Cam kết

10.1. Đơn vị cung cấp xác nhận rằng Đơn vị cung cấp đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc với điều khoản, điều kiện trong Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

10.2. Đơn vị cung cấp cam kết các thông tin cá nhân (Họ tên, số chứng minh thư, số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng, mã số thuế…) hoặc thông tin pháp nhân (Tên và địa chỉ trụ sở chính của Đơn vị cung cấp; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đơn vị cung cấp, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; Email của người phụ trách liên lạc…) do đơn vị cung cấp thông tin tên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn là hoàn toàn chính xác và đồng ý để OCB sử dụng thông tin này cho mục đích thanh toán phí hoa hồng và thực hiện các hoạt động khác nhằm phục vụ quan hệ hợp tác theo các nội dung tại Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này.

10.3. Đơn vị cung cấp đã đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung của Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này và các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ. Việc Đơn vị cung cấp bấm nút “Đăng ký trở thành đối tác của OCB” và thực hiện xác nhận theo phương thức do OCB cung cấp có nghĩa là Đơn vị cung cấp đang tạo chữ ký điện tử và có hiệu lực tương tự như chữ ký Đơn vị cung cấp ký trực tiếp. Điều khoản & Điều kiện kiêm hợp đồng môi giới này sẽ ngay lập tức phát sinh hiệu lực, xác lập quan hệ giữa OCB và Đơn vị cung cấp sau khi Đơn vị cung cấp thực hiện xác nhận như trên.